เพื่อการดำเนินงานที่สอดคล้องและบรรลุเป้าหมาย ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง” ของ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด
ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในมิติ
-สิ่งแวดล้อม (Planet) ให้ความสำคัญกับการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพื่อพลเมืองโลกรุ่นต่อไป
-ความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา (Partnership) ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน

จากการดำเนินการดังกล่าวเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของโครงการ S.P.INTER MARINE SAFE ENERGY
โดยในปี 2566 ทางบริษัทฯมีโครงการที่จะติดตั้งโซล่าเซลล์เพิ่มเติมให้กับทุกสำนักงานของบริษัทและ
เปลี่ยนเครื่องจักรกลหนักระบบน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นระบบไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

Leave a Reply