บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด ประกอบกิจการขนถ่ายสินค้าทางทะเลและขนส่งสินค้าทางน้ำ
ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรที่เป็นวัตถุดิบในการนำไปทำอาหารสัตว์
บริษัทฯ จึงได้จัดทำระบบ GMP+ เป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของอาหารสัตว์
โดยในปีนี้ทางบริษัทฯมีแผนเพิ่มพื้นที่ในการรับรองระบบ จึงได้จัดให้มีการอบรม
หลักสูตร “ Requirement and Interpretation GMP+ FC 2020 ” ให้กับพนักงานภายในองค์กร

Leave a Reply