CSR-DIW CONTINUOUS Award 2023
ในปี 2566 นี้ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ CSR – DIW
และได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจ
ในการรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชน
และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลช่วยเหลือสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
ภายใต้การบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม โดยใช้แนวทางการกำหนดกลยุทธ์
ด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 3E ได้แก่ Engagement ( การสร้างการมีส่วนร่วม ) ,
Education ( การเสริมสร้างศึกษาการเรียนรู้ ) และ Environment ( การสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม )

Leave a Reply