วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายจรัญ ภิญเดช ผู้จัดการฝ่ายท่าเรือสินวัฒนา
เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัล CSR – DIW Continuous Award 2022
ในโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ( CSR – DIW to achieve SDGs ) ประจำปี 2565
จัดโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

       โดยมีนายวันชัย พนมชัย อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี
มอบโล่รางวัล CSR – DIW Continuous Award 2022
( โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง )
ให้แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

       ซึ่งในปี 2565 นี้ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการ CSR – DIW
และได้รับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจในการรักษามาตรฐานการดำเนินธุรกิจ
โดยคำนึงถึง การมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาชุมชน และยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รวมถึงการดูแลช่วยเหลือสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้การบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส เป็นธรรม
โดยใช้แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ด้านแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม 3E ได้แก่
Engagement ( การสร้างการมีส่วนร่วม ) , Education ( การเสริมสร้างศึกษาการเรียนรู้ ) และ Environment ( การสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม )

Leave a Reply