บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ( CSR-DIW CONTINUOUS ) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อแสดงให้เห็นว่าบริษัทฯตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ เพื่อรักษามาตรฐานการทำงานด้านการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

โดยเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด
ฝ่ายท่าเรือและคลังสินค้าสินวัฒนา ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ
” CSR-DIW Continuous 2566 ( Kick Off ) “
เพื่อเป็นการสื่อสารให้พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ปฏิบัติงานในพื้นที่และการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

Leave a Reply