วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565
คณะทำงาน “ โครงการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง ”
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ได้เข้าไปเยี่ยมชมทุ่นขนถ่ายสินค้า บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด
เพื่อศึกษาดูงานการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้า

Leave a Reply