บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด นำรถยกกระเช้าเข้ามาใช้งานในพื้นที่ของบริษัทฯ
ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่บนที่สูง เพื่อเป็นการป้องกัน
และลดการประสบอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับรถกระเช้า
จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “ เครื่องจักรสำหรับใช้ในการยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง ” ให้กับพนักงานภายในองค์กร

Leave a Reply