บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015
เพื่อให้พนักงานเข้าใจหลักการ ความสำคัญและข้อกำหนด รวมถึงวัตถุประสงค์และขั้นตอนการตรวจติดตามภายในที่ถูกต้อง
ทางบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร Requirement and Interpretation ISO 9001:2015 and Internal Audit ให้กับพนักงานภายในองค์กร

Leave a Reply