บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด
ได้มีการนำเครื่องจักรกลหนักที่ใช้ระบบไฮดรอลิกในการทำงานเข้ามาใช้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก
เพื่อให้พนักงานเข้าใจหลักการทำงานของระบบไฮดรอลิก สามารถปรับแต่งระบบควบคุม และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น จึงจัดอบรมหลักสูตร “ การปรับแต่งระบบไฮดรอลิก ” เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ และยกระดับฝีมือให้ได้มาตรฐาน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ

Leave a Reply