บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด
มอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 10 ทุน รวม 10,000 บาท
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมภ์)

บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด
มอบทุนการศึกษาประจำปี 2566 ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 15 ทุน รวม 15,000 บาท
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดละมุด

Leave a Reply