ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อมีการใช้งานย่อมเกิดการสึกหรอ เสื่อมสภาพ ทรุดโทรม จนอาจจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย จะต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า จึงจัดให้มีการอบรมหลักสูตร “ ผู้ตรวจความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ” เพื่อให้ทราบแนวทางในการตรวจความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าภายในองค์กรและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

Leave a Reply