ปัจจุบันประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญในการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ คือ ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อปลูกป่าศรษฐกิจเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท บริษัทฯ จึงได้จัดทำโครงการ “ ปลูกป่า เอส.พี. อากาศดีเพื่อชุมชน ” เพื่อตอบรับนโยบายของภาครัฐ อีกทั้งยังสามารถอนุรักษ์และฟื้นฟู นำความยั่งยืนมาสู่ระบบนิเวศน์อีกด้วย

Leave a Reply