บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด ได้รับการตรวจรับรองระบบ GMP+ FC 2020
SCOPE : Inland Waterway Transport and Short Sea Shipping of Feed
โดยทีมผู้ตรวจประเมินจากบริษัท Control Union (Thailand) การตรวจในครั้งนี้
เป็นการตรวจเพื่อขยายพื้นที่การรับรองให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการทำงาน

Leave a Reply