อบรมหลักสูตร ” ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ “
อู่ต่อเรือถือเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และหากเกิดอุบัติเหตุแล้วการช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างถูกต้อง
สามารถลดความรุนแรงจากความสูญเสียได้ รวมถึงการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลได้อย่างเหมาะสมช่วยให้ผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอด ทางบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพให้กับพนักงาน

Leave a Reply