บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด พื้นที่ท่าเรือสินวัฒนาและคลังสินค้า
ให้บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง
ที่ผ่านการบำบัดก่อนปล่อยออกนอกพื้นที่ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและติดตามผลกระทบของดัชนีต่างๆที่ตรวจวัด โดยมีผลการตรวจวัดดังนี้

Leave a Reply