การเกิดเหตุอัคคีภัยมีแนวโน้มสูงขึ้นในปัจจุบัน เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย รวมถึงการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอันตรายอย่างถูกต้องและทันท่วงที สามารถลดการเกิดอัคคีภัยและลดความรุนแรงจากการเกิดอัคคีภัย ทางบริษัทฯ จึงได้จัดให้มีการดับเพลิงขั้นต้นและปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงาน

Leave a Reply