บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด พื้นที่ท่าเรือสินวัฒนาและคลังสินค้า
ได้จัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหล เพื่อใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี
เตรียมความพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์ กรณีสารเคมีรั่วไหลและสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในการระงับเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง

Leave a Reply