การปฏิบัติงานบนที่สูง เป็นการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง และเมื่อเกิดอุบัติเหตุหากช่วยเหลือไม่ถูกต้องหรือช่วยเหลือช้า อาจก่อให้เกิดความเสียหายรุนแรงทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจในหลักการทำงานบนที่สูง บริษัทฯจึงจัดอบรมหลักสูตร “ การปฏิบัติงานบนที่สูง สำหรับผู้ปฏิบัติงาน ” ให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและลดการเกิดอุบัติเหตุ

Leave a Reply