บริษัท เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำกัด ได้รับการตรวจรับรองระบบ GMP+ FC 2020
โดยทีมผู้ตรวจประเมินจากบริษัท SGS Thailand Limited การตรวจในครั้งนี้
เป็นการตรวจเพื่อต่ออายุใบรับรองและขยายพื้นที่การรับรองครอบคลุมไปยัง
ส่วนงานทุ่นขนถ่ายสินค้า นอกจากนี้ ทางบริษัทฯยังมุ่งมั่นที่จะขยายพื้นที่ในการรับรองเพิ่มเติม
ให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการทำงาน

Leave a Reply