รถยกหรือรถโฟล์คลิฟท์เป็นเครื่องจักรที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์
แต่การใช้งานรถยกก็อาจเป็นอันตรายต่อทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้เช่นกัน หากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ในการใช้งานรถยก ทางบริษัทฯ จึงจัดอบรมหลักสูตร “ การควบคุมรถฟอร์คลิฟท์ อย่างถูกต้องและปลอดภัย ”
เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมถึงลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้

Leave a Reply